FAQs

Preguntes habituals sobre ESTALMAT-IB:

DESCRIPCIÓ GENERAL I FINALITAT

Què és ESTALMAT?

ESTALMAT és un projecte de detecció i estímul del talent matemàtic en nins i nines d’entre 11 i 13 anys (segons la seva data de naixement). Aquest projecte, coordinat per la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de España, s’ha anat implantant amb gran èxit en diferents comunitats autònomes des de 1998, i està organitzat a les Illes Balears conjuntament per la Universitat de les Illes Balears UIB i la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX.

Quina és la finalitat d’ESTALMAT?

La detecció i l’estímul del talent precoç en matemàtiques. Es tracta de detectar nins i nines amb altes capacitats per les matemàtiques i estimular-los per a que aprenguin mètodes, tècniques i estratègies matemàtiques. Fent servir una metodologia d’aprenentatge actiu i lúdic on els nins i nines són els protagonistes, s’entrena la seva capacitat de raonament i de resolució de problemes.

Qui hi pot participar?

Cada any s’escullen 15 nins i nines per començar el programa ESTALMAT d’entre aquells que ho sol·licitin. El proper curs 2024/2025 està destinat als nascuts els anys 2011 o 2012.

Quin cost té per a les famílies?

Absolutament cap. El programa és gratuït per a tots els participants. Hi ha borses de transport per aquelles famílies que ho necessitin (subjecte a disponibilitat pressupostària). En totes les edicions, s’han finançat per part de l’organització en la seva totalitat els viatges dels participants de Menorca i Eivissa a les sessions dels dissabtes a Mallorca. Aquest curs serà sent així i existeix el compromís ferm de les administracions per seguir fent-ho en les properes edicions.

Es tracta d’una ampliació del que es veu a classe? S’avança temari?

No. Les activitats del programa ESTALMAT acostumen a tractar temes que no formen part del currículum obligatori de Secundària a través de metodologies innovadores i engrescadores per als alumnes. Tracta de desenvolupar aspectes que generalment es deixen fora de la programació de les assignatures i que es consideren una part essencial de l’activitat matemàtica més genuïna.

Així doncs… Se’n treu algun profit?

Molt i en moltes vessants diferents: es desenvolupen capacitats que són difícils de desenvolupar a les classes. Es coneixen altres nins i nines amb interessos i capacitats similars. S’aprèn una vessant diferent de les matemàtiques… I sobretot: els nins i nines s’ho passen bé fent matemàtiques!

PROCÉS DE SELECCIÓ

Qui ha de fer la inscripció a les proves de selecció a Estalmat-IB?

La responsabilitat de la inscripció és única i exclusiva dels pares, mares o tutors legals dels alumnes, ja que les activitats d’Estalmat es desenvolupen fora de l’horari lectiu. Hauran de ser ells els que facin aquesta inscripció.

Quines dades s’han d’aportar a la inscripció?

A la inscripció s’han d’aportar les dades personals del nin o la nina, així com del pare/mare/tutor legal i el centre educatiu on s’estan cursant els estudis.

Com s’escullen els participants?

Habitualment a principis de juny es fa una prova escrita en la que es valoren no només les solucions donades sinó, molt especialment, els camins i raonaments propis que han portat a la solució. La prova consisteix en la resolució de problemes pensats per detectar el talent precoç en matemàtiques. S’intenta que no siguin imprescindibles els coneixements curriculars.

Les proves obeeixen a models contrastats a altres països i són comuns a tots els projectes Estalmat d’Espanya.

Els alumnes preseleccionats a aquesta prova passen una entrevista personal per avaluar el seu interès i la seva adequació al programa. En aquesta entrevista també es convoquen els pares o tutors dels candidats per tal d’assegurar la seva implicació durant dos anys consecutius en el projecte, atesa la importància que tenen per al bon desenvolupament del programa.

Quants problemes hi ha a les proves? Quina duració té la prova?

Hi sol haver uns 4 problemes. La duració sol ser de dues hores i mitja.

En una mateixa convocatòria, les proves són les mateixes per tots els nins i nines o són diferents per a cada curs i edat?

Les proves són les mateixes per tots els nins i nines ja que són independents dels coneixements escolars. Lògicament sol influir l’edat però més per la maduresa intel·lectual que pels coneixements escolars.

Es corregeixen les proves de forma anònima?

Sí. Cada alumne guarda les seves dades en un sobre que identifica la seva prova mitjançant un codi escrit en el mateix. Quan finalitza la prova, s’entrega el sobre tancat i les respostes en fulls en els que només consta el codi de l’alumne.

Quines són les passes que segueixen?

Es seleccionen provisionalment a partir de la prova escrita 15 alumnes i uns altres 10 queden en la llista de reserva. Es comunica de forma privada als alumnes preseleccionats aquesta situació i s’acorda data, hora i lloc per la realització de les entrevistes amb cadascun. S’entrevista als pares i als alumnes. Cada vegada que algú renuncia o no és acceptat, es procedeix a seleccionar un alumne de la reserva.

Es publicaran dades o estadístiques dels participants?

No. Les úniques dades que es faran públiques seran el nombre total d’inscrits a les proves de selecció i el llistat dels alumnes que accedeixen finalment al programa. D’aquests alumnes no es farà pública cap altra dada (en particular, no es faran públics els centres on estudien). Tampoc es publicaran estadístiques de cap tipus sobre participants (ni per illes, ni per centres educatius, ni per sexes, ni per edats, per exemple)

ACTIVITATS

Com s’organitza el projecte?

Els nins i nines que entren al projecte ESTALMAT reben formació i atenció especialitzada durant dos cursos acadèmics. Cada curs comença amb una activitat de cohesió de cap de setmana i, posteriorment, es desenvolupa en unes 20 sessions d’octubre a maig que se celebren els dissabtes pel matí. A banda d’això, hi ha activitats complementàries (cerimònies d’obertura i tancament, sortides educatives i lúdiques, etc.).

Quines activitats es fan?

Les sessions, destinades a estimular el talent matemàtic dels nins i nines, són dirigides per l’equip docent d’ESTALMAT-IB, format per uns trenta-cinc professors de Secundària i d’Universitat.

Aquestes sessions es desenvoluparan fent servir metodologies innovadores d’aprenentatge actiu, fomentant la motivació dels alumnes amb el plantejament de qüestions que estimulin la creativitat matemàtica.

On es fan les activitats?

Les sessions setmanals es fan habitualment a l’edifici Sa Riera, de la Universitat de les Illes Balears (Carrer Miquel dels Sants Oliver, 2, 07122 – Palma). Algunes sessions es duen a terme a l’Escola Politècnica Superior, al Campus de la UIB.
Una de les sessions inicials és un campament matemàtic de cap de setmana que es sol fer a una casa de colònies.

S’ha d’acudir a totes les sessions?

Sí. El programa ESTALMAT té un caire clarament de formació continuada. Per això, es demana el compromís als participants, i a les seves famílies, d’assistir a totes les sessions, llevat de causes justificades.